pd9fer - Blog - PA7MU

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Zendamateur bij recht in regio

Gepubliceerd door marc PA7MU in amateur radio · 20/3/2013 15:42:30
Tags: antenneplaatsenrechtinderegiopd9ferperikelenwoningbouwvereningingdegroot

Het aantal zendamateurs dat problemen ondervindt met het aanvragen van een WABOvergunning voor het plaatsen van een antennemast neemt hand over hand toe. Een zendamateur moet langza-merhand een jurist zijn om een vergunning te verkrijgen. Het beleid binnen de gemeentes in Neder-land is per gemeente zeer verschillend en is steeds meer gebaseerd op angst voor storingen en niet gebaseerd op kennis m.b.t. de zendamateurs en de regelgeving hieromtrent. Bestaande en nieuwe bestemmingsplannen worden steeds meer ten nadele van de zendamateur opgesteld. Hierdoor wordt het plaatsen van een antennemast bijna onmogelijk gemaakt. Ook de Raad van State heeft inmiddels bepaald dat de vrijheid van meningsuiting, in het kort gezegd, voldoende gewaarborgd wordt door het internet. Daardoor kan een amateur bij het plaatsen van een antenne zich niet langer op deze bepaling beroepen. In de huidige situatie wordt de zendamateur, na weigering van een WA-BO vergunning door de gemeente, doorverwezen naar het boek van PAØGMM. Echter wanneer hij geconfronteerd wordt met ondeskundigheid en/of onwelwillendheid bij advocaten en de gerechtelij-ke macht is de informatie in dit boek niet meer toereikend. In het geval van een beroepsprocedure na een afwijzing dient de VERON voor ondersteuning zorg te dragen. De afdeling A-66 verzoekt dan ook aan het hoofdbestuur stappen te ondernemen om een professionele kracht binnen de VERON (in deeltijd) aan te stellen die zich specifiek met de hier aangehaalde problematiek moet bezig houden. Deze persoon staat de zend- en luisteramateur bij met gerichte en deskundige ondersteuning bij de eerste rechtsgang. Tevens dient deze persoon contacten te onderhouden met de betreffende minis-teries en de VNG.

HB:
Volgens dit voorstel zou de VERON een professionele kracht moeten aanstellen die een loketfunctie vervult en juridische bijstand verleent aan individuele leden bij antenneproblemen. Die professionele kracht moet door het HB worden aangestuurd, het HB moet de output vaststellen en de uitvoering bewaken. Dat is in onze organisatie een onmogelijke opgaaf, omdat het apparaat daartoe ontbreekt. Een dergelijke professionele kracht moet juridisch geschoold zijn indien hij de werkzaamheden moet verrichten als bedoeld. Hij moet een arbeidscontract hebben, met pensioenregeling, reiskostenrege-ling etc. De VERON moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen. De betreffende kracht moet een arbeidsplaats hebben (te huren kantoorruimte?) waar door iemand namens het HB wordt gecontroleerd op zijn arbeidstijden, ziekteverzuim, en voortgang en kwaliteit van zijn werkzaamhe-den. Als onderdeel daarvan dient o.a. de inhoud van de dossiers te kunnen worden beoordeeld. Die controle moet door iemand worden uitgeoefend die daar veel tijd voor kan vrijmaken en qua deskun-digheid de werkzaamheden kan overzien en zo nodig corrigerend kan optreden. Kortom, een onmoge-lijke opgave. Wij hebben geen bureau met een bedrijfsleider en een staf. Overigens hebben ook grote-re verenigingen zo'n loketfunctie niet.
Verder tekent het HB aan:
- dat ook een dergelijke kracht veelal de problemen niet zal kunnen oplossen waarvoor de leden zich gesteld zien, zodat zijn werkzaamheden in dit opzicht veelal geen meerwaarde zullen opleveren (op-merking: van de leden mag verwacht worden dat zij een rechtsbijstandsverzekering hebben, terwijl zij bovendien toestemming van de verzekeraar moeten hebben voor rechtshulp elders, op straffe van verlies van aanspraken)
eXTReMe Tracker
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu